นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการติดต่อ บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด

ในกรณีที่ท่านติดต่อมายัง บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (“บริษัท”) เพื่อให้บริษัทติดต่อกลับผ่านช่องทางการติดต่อสื่อ สารต่างๆ บริษัทขอแจ้งให้ท่านผู้ติดต่อรับทราบว่า บริษัทย่อมมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท เพื่อประโยชน์ดังกล่าว บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว 

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลในการติดต่อกับท่าน เพื่อการให้ข้อมูลและประสานงานกับท่านตามที่ท่านอาจติดต่อมายังบริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ (ก) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล (ข) ข้อมูลการติดต่อ อาทิ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (ค) ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ IP Address การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ และอาจรวมถึงการใช้ Cookies ต่างๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน https://www.washxpressth.com/ รวมถึง (ง) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านอาจให้แก่บริษัทระหว่างการติดต่อสื่อสาร หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจให้ยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อมายังบริษัท (เช่น เพื่อการเสนอราคา ตอบคำถาม การส่งข้อมูลหรือการจัดการข้อร้องเรียน การใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
  1. การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการควบคุมรับประกันคุณภาพ การวิเคราะห์ จัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
  1. การวิเคราะห์ความสนใจของท่านเพื่อใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยเฉพาะการออกแบบกระบวนการกลไกการวิเคราะห์และทดสอบต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและท่าน

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่การให้บริการแก่ท่าน และระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบการให้บริการต่างๆ ที่บริษัทได้ให้แก่ท่าน 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในกรณี (ก) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน โดยบริษัทจะดำเนินการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หรือ (ข) ในกรณีที่บริษัทอาจอยู่ภายใต้บังคับคำสั่งหรือคำพิพากษา ของหน่วยงานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ หน่วยงานดังกล่าว

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะตามความเหมาะสมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้ โดยติดต่อมาที่: 02-666-4646 หรือ อีเมล: [ ]

SHARE